PRESS
水林教會動土,求神擴張境界。
  • 水林教會動土,求神擴張境界。

    雅比斯求告以色列的神說:

    「甚願你賜福於我,擴張我的境界,常與我同在,保佑我不遭患難,不受艱苦。」神就應允他所求的。

                                                                                                                                                             歷代志上4:10

Taiwan Architecture & Interiors & Space Planing
FOLLOW US ON      
欣磐石建築空間規劃事務所 Taiwan Architecture & Interiors & Space Planing